Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumos lietotie termini:

Pārdevējs – Ģirts Ozoliņš
Reģ. Nr. 21037911151
Konta numurs: EVP7310003594118
Adrese: Latgales iela 7, Jēkabpils, LV – 5200
E- pasts – girtsdieta@gmail.com
Mob.tālr.: +371 26129227

Pārdevējs – portāla uzturētājs un īpašnieks, kura darbību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā Diēta.lv un ir pasūtītās Produkta saņēmējs.

Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese Diēta.lv. Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja produkts, kā arī pasūtītās produkta apmaksas un piegādes noteikumi.

Portāls – Diēta.lv

Portāla lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas lieto portālu.

Produkts – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tik piedāvāta pārdošanai interneta veikalā.

Pasūtījums – pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta norādīto e – pasta adresi.

Noteikumi – E-veikala lietošanas noteikumi.

 Vispārīgie noteikumi

Portāla īpašnieks un administrators ir:

Ģirts Ozoliņš,
Adrese: Latgales iela 7, Jēkabpils, LV – 5200
E- pasts – girtsdieta@gmail.com
Mob.tālr.: +371 26129227

Pasūtot produktu ar interneta veikala Diēta.lv starpniecību, Klients piekrīt Produkta pārdošanas noteikumiem.

Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp Klientu un Pārdevēju.

Piekļūstot Diēta.lv, to pārlūkojot vai izmantojot, Portāla lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem, un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un Portāla lietotāju, Klientu tiesiskās attiecības.

Diēta.lv izmantošana tiek uzskatīta par katra Portāla lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.

Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas portālā Diēta.lv.

Pārdevējs ir tiesīgs bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas ir pieejami portālā Diēta.lv. Noteikumu izmaiņas, kas notikušas pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā laikā, kad tika noformēts Klienta pasūtījums.

Pasūtījuma noformēšana

​Noformējot pasūtījumu, Klients norāda sekojošo informāciju:

Elektroniskā pasta adrese

Saņēmēja vārds

Saņēmēja uzvārds

Pārdevējs nav atbildīgs par informācija, kuru Klients norāda. Par tās ticamību un pareizību.

Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar Produkta detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.

Visas cenas Diēta.lv norādītas EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus.

Par pirkumu jāmaksā veikalā norādītā preces cena.

Apmaksa

Par pasūtīto preci var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu.

Piegāde

​ Produkts tiek piegādāts uz klienta norādīto e-pastu uzreiz pēc produkta pilnas apmaksas.

Preces atgriešana

Pircējam ir tiesības pieprasīt pilnu samaksātās naudas atmaksu 30 dienu laikā pēc samaksas par preci. Lai atgrieztu samaksāto naudu klientam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja, rakstot uz e-pastu: girtsdieta@gmail.com, šim e-pastam pievienojot apliecinošu dokumentu par apmaksas veikšanu un aicinājumu atgriezt samaksāto naudu.

Konfidencialitāte

Reģistrējoties kā lietotājs, persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic Pārdevējs, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā Diēta.lv.

Diēta.lv apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām.

Norādītā informācija var tikt izmantota aktuālās informācijas nosūtīšanai, informācijai par pasūtījumu saņemšanu, u.c. Veicot pirkumu, patērētājs piekrīt šiem noteikumiem.

Autortiesības

Visa tekstuālā informācija un grafiskie attēli, kuri atrodas portālā Diēta.lv, ir Pārdevēja īpašums. Portālā esošo materiālu pārpublicēšana, jebkāda veida attēlošana, izplatīšana, tai skaitā arī tulkotā variantā, ir pieļaujama tikai ar Pārdevēja rakstisku atļauju. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā lūdzam sazināties ar mums rakstot uz e-pastu: info@kanotievet.lv

Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda atrisināšanai pieaicina sertificētu mediatoru. Minētais neatņem Pusēm tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

Noslēguma noteikumi

Jautājumi, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. Lietošanas noteikumi ir spēkā no 2016.gada 20.aprīļa.